Follow Us
T: 073-6240400 | E: info@visserdieselcenter.nl

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VISSER AUTO-ELECTRA

Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, inclusief alle vervolgovereenkomsten en aanvullende werkzaamheden, welke door Visser Auto-Electra (hierna te noemen: “Visser Auto-Electra"), gevestigd te (5222 BC) ‘sHertogenbosch aan de Hedikhuizerweg 11 d + e, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 16069519, worden aangegaan. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens opgesteld voor de rechtsopvolger(s) van Visser AutoElectra en/of aan Visser Auto-Electra gelieerde ondernemingen en/of vennootschappen.

2. In deze algemene voorwaarden wordt onder het begrip “wederpartij” iedere rechtspersoon en/of natuurlijke persoon die met Visser Auto-Electra een overeenkomst is aangegaan, dan wel een aanbod daartoe heeft ontvangen, aangeduid.

3. In deze algemene voorwaarden wordt onder het begrip “overeenkomst” verstaan alle afspraken die Visser Auto-Electra met de wederpartij heeft gemaakt, zoals bijvoorbeeld terzake de levering van materiaal en alle overige afspraken waarin de omvang van de dienstverlening van Visser Auto-Electra zijn vastgelegd, de onderhavige algemene voorwaarden alsmede alle andere (aanvullende) afspraken die tussen de wederpartij en Visser Auto-Electra zijn gemaakt.

4. In deze algemene voorwaarden wordt onder het begrip “materiaal” verstaan alle in het kader van de overeenkomst te gebruiken zaken. Het materiaal kan door Visser Auto-Electra zijn  vervaardigd, maar onder materiaal kan ook worden verstaan de zaken welke Visser Auto-Electra bij derden inkoopt met het doel om deze verder te verhandelen en/of verder te verwerken en/of te repareren en/of te reviseren. Een ander voorbeeld van materiaal is materiaal wat door de wederpartij in het kader van de overeenkomst aan Visser Auto-Electra ter beschikking wordt gesteld. Materiaal kan een volledige machine behelzen, maar ook kleine onderdelen.


Offerte


5.Alle offertes van Visser Auto-Electra zijn geldig gedurende dertig (30) dagen. Alle offertes van Visser Auto-Electra zijn vrijblijvend en kunnen door haar worden herroepen, ook na aanvaarding daarvan door de wederpartij, mits de herroeping door Visser Auto-Electra onverwijld geschiedt.

6. Visser Auto-Electra kan niet aan haar offertes en/of aanbiedingen worden gehouden indien de wederpartij redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes en/of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

7. Een samengestelde prijsopgave verplicht Visser Auto-Electra niet tot het verrichten van een gedeelte van de overeenkomst tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen en/of offertes gelden niet voor toekomstige orders.

8. De offerte wordt opgesteld op basis van de door de wederpartij verstrekte gegevens. Indien de gegevens zoals verstrekt door de wederpartij niet correct zijn kan Visser Auto-Electra niet verplicht worden om de werkzaamheden conform de in de offerte opgegeven prijs uit te voeren.

9. Indien de wederpartij Visser Auto-Electra naar aanleiding van de offerte de opdracht geeft om aanvullende werkzaamheden uit te voeren dan is Visser Auto-Electra gerechtigd om deze werkzaamheden bij haar wederpartij in rekening te brengen.

10. Indien een bepaling in de onderhavige algemene voorwaarden afwijkt van hetgeen in de offerte en/of overeenkomst is bepaald dan prevaleert hetgeen partijen in de onderliggende offerte en/of overeenkomst overeengekomen zijn.


Duur/beëindiging/wijziging en einde van de overeenkomst


11. Een overeenkomst kan slechts tussentijds worden opgezegd door middel van een aangetekend schrijven.

12. Een wijziging en/of aanvulling van de overeenkomst en/of offerte komt in beginsel slechts tot stand nadat Visser Auto-Electra hier mee heeft ingestemd. Wijzigingen dienen tijdig aan Visser Auto-Electra ter kennis worden gebracht. Visser AutoElectra en de wederpartij erkennen dat gedurende de looptijd van de overeenkomst de situatie kan voorkomen dat de reeds gegeven overeenkomst dient te worden uitgebreid en/of dat de wederpartij om meerwerk verzoekt, zonder dat dit expliciet door Visser Auto-Electra wordt bevestigd. In dit soort gevallen wordt er vanuit gegaan dat deze overeenkomst tot meerwerk door de wederpartij aan Visser AutoElectra is verstrekt.

13. Indien een overeenkomst tussentijds wordt aangepast en/of uitgebreid dan kan dat gevolgen hebben voor de datum waarop de overeenkomst dient te zijn uitgevoerd. Indien de levertermijn als gevolg van een aanpassing en/of uitbreiding van de overeenkomst dient te worden aangepast zal Visser Auto-Electra de wederpartij hierover informeren. Dit is voor de wederpartij geen grond om de overeenkomst te ontbinden.

14. Indien Visser Auto-Electra en haar wederpartij een vaste prijs zijn overeengekomen en de overeenkomst wordt aangepast en/of uitgebreid dan kan dat gevolgen hebben voor de  overeengekomen prijs. Visser Auto-Electra heeft in dat geval het recht om de overeengekomen prijs naar maatstaven van de redelijkheid en billijkheid aan te passen.

15. Indien de wederpartij haar verplichtingen jegens Visser Auto-Electra niet nakomt, dan wel Visser Auto-Electra heeft goede grond te vrezen dat de wederpartij haar verplichtingen niet na zal komen, is Visser Auto-Electra gerechtigd om de daar tegenoverstaande verplichtingen, alsmede die verplichtingen, die voortvloeien uit dezelfde rechtsverhouding, op te schorten,  onverminderd de krachtens wet en/of deze algemene voorwaarden toekomende rechten.

16. Onverminderd de verder aan Visser Auto-Electra toekomende rechten en het elders in deze voorwaarden bepaalde en onverminderd het recht op schadevergoeding kan Visser Auto-Electra, zonder rechterlijke tussenkomst de overeenkomst ontbinden als de wederpartij: failliet wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt, wordt toegelaten tot de wet schuldsanering natuurlijke personen, onder bewind wordt geplaatst, onder curatele wordt geplaatst, overlijdt, beslag wordt gelegd op (een gedeelte van) zijn/haar goederen of liquidatie van zijn/haar  onderneming.

17. Na een daartoe strekkend verzoek dient de wederpartij zekerheid te stellen voor de nakoming van zijn verplichtingen jegens Visser Auto-Electra.

18. Visser Auto-Electra behoudt zich het recht voor om de overeenkomst in gedeelten uit te voeren en te factureren, zulks met in achtneming van de redelijkheid en de billijkheid.

19. Indien de wederpartij de door Visser Auto-Electra geleverde materialen gebruikt ten behoeve van haar overeenkomsten met derden dan is de wederpartij verplicht om de onderhavige algemene voorwaarden tevens in haar overeenkomsten met derden van toepassing te verklaren en is de wederpartij verplicht om deze derden een exemplaar van de onderhavige algemene voorwaarden ter beschikking te stellen. Indien de wederpartij deze verplichting niet nakomt dan komen de eventuele daaruit voortvloeiende gevolgen voor rekening en risico van de wederpartij. Visser AutoElectra is gerechtigd om de daaruit voortvloeiende kosten bij de  wederpartij in rekening te brengen.


Uitvoering van de overeenkomst


20. De wederpartij zal Visser Auto-Electra zo goed mogelijk infomeren, ook gedurende de uitvoering van de overeenkomst. Dit houdt onder meer in dat de wederpartij Visser Auto-Electra bij aanvang van de overeenkomst zo volledig mogelijk informeert en Visser Auto-Electra ook na aanvang van de overeenkomst voorziet van alle relevante informatie. Indien Visser Auto-Electra als gevolg van een incompleet dossier en/of onvolledige informatievoorziening extra werkzaamheden dient uit te voeren dan is zij gerechtigd deze werkzaamheden bij haar  wederpartij in rekening te brengen.

21. De overeenkomst wordt geacht tot stand te zijn gekomen nadat de wederpartij heeft ingestemd met de offerte, dan wel nadat de werkzaamheden met instemming van de wederpartij zijn gestart.

22. Visser Auto-Electra behoudt zich het recht voor bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

23. De wederpartij is vrij om Visser Auto-Electra te benaderen met het communicatiemiddel naar keuze, zoals bijvoorbeeld maar niet beperkt tot telefoon, internet, post.nl of koeriersdienst. Visser Auto-Electra kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gehouden indien een communicatiemiddel niet naar behoren functioneert. De wederpartij dient in het geval van een geschil aan te tonen dat het door haar verzonden bericht Visser Auto-Electra heeft bereikt.

24. Indien Visser Auto-Electra meer- en/of overwerk dient te verrichten, dan is Visser Auto-Electra gerechtigd deze werkzaamheden op basis van het eerder met de wederpartij overeengekomen uurtarief, exclusief omzetbelasting, bij haar wederpartij in rekening te brengen. Indien er geen uurtarief is overeengekomen wordt het meeren/of overwerk tegen een billijke prijs bij de wederpartij in rekening gebracht.

25. Indien Visser Auto-Electra de werkzaamheden op een door de wederpartij aangewezen locatie dient uit te voeren dan is de wederpartij verplicht om Visser Auto-Electra toegang te verschaffen tot de door de wederpartij aangewezen werkplek en Visser Auto-Electra alle materialen ter beschikking te stellen welke zij redelijkerwijs nodig heeft voor de uitvoering van de overeenkomst. De wederpartij garandeert dat de locatie voldoet aan de voorgeschreven veiligheidsvoorschriften en veiligheidsmaatregelen en is tevens verplicht om er tijdens de duur van de overeenkomst voor te zorgen dat de werkplaats aan deze voorschriften blijft voldoen. De eventuele gevolgen van het niet nakomen van deze verplichting komen voor rekening en risico van de wederpartij.

26. Visser Auto-Electra bepaalt de wijze waarop de overeenkomst wordt uitgevoerd, en houdt daarbij voor zoveel mogelijk rekening met de door de wederpartij kenbaar gemaakte wensen.

27. Geringe afwijkingen, zoals maar niet beperkt tot de kleur, textuur van het gebuikte materiaal, alsmede de dikte, afmetingen, gewichten, vermogen, toerentallen e.d. van een door Visser Auto-Electra aan de wederpartij ter beschikking gesteld monster geven de wederpartij niet het recht het materiaal te weigeren, de overeenkomst te ontbinden en/of schadevergoeding van Visser Auto-Electra te vorderen, tenzij de redelijkheid zich daartegen verzet.

28. Visser Auto-Electra geeft bij aanvang van de overeenkomst een indicatie van het te leveren materiaal zoals bijvoorbeeld van de kleur, textuur van de gebuikte materialen, alsmede de dikte, afmetingen, gewichten, vermogen, toerentallen e.d. Indien door Visser Auto-Electra geleverd materiaal afwijkt van de bij aanvang van de overeenkomst opgegeven specificaties geeft dat de wederpartij niet het recht het materiaal te weigeren, de overeenkomst te ontbinden en/of schadevergoeding van Visser Auto-Electra te vorderen, tenzij de redelijkheid zich daartegen verzet.

29. Indien de wederpartij in het kader van de overeenkomst elektronische gegevensdragers en/of software en/of andere digitale bestanden aan Visser AutoElectra ter beschikking stelt garandeert zij dat deze vrij zijn van virussen en defecten. De eventuele gevolgen van het niet nakomen van deze verplichting komen voor rekening en risico van de wederpartij.

30. Indien de wederpartij in het kader van de uitvoering van de overeenkomst materiaal aan Visser Auto-Electra ter beschikking stelt, dan wel moet aanleveren, dan is de wederpartij verplicht om het desbetreffende materiaal op het overeengekomen tijdstip bij Visser Auto-Electra aan te (laten) leveren. Indien de (op-)levertermijn als gevolg van een onjuiste en/of te late aanlevering van materiaal door de wederpartij wordt overschreden dan is Visser Auto-Electra niet aansprakelijk voor de gevolgen daarvan. De gevolgen daarvan komen derhalve voor rekening en risico van de wederpartij. Visser Auto-Electra is gerechtigd om de daaruit voortvloeiende kosten bij de wederpartij in rekening te brengen.

31. Indien de wederpartij in het kader van de uitvoering van de overeenkomst materiaal aan Visser Auto-Electra ter beschikking stelt dan garandeert de wederpartij dat het materiaal voldoet aan alle eisen die daaraan mogen worden gesteld en dat het materiaal vrij is van welke gebreken dan ook. Tevens garandeert de wederpartij dat het door haar geleverde materiaal voldoet aan de door haar bij aanvang van de overeenkomst opgegeven specificaties. Indien de wederpartij materiaal aanlevert garandeert de wederpartij dat het aangeleverde materiaal geschikt is voor het doel waarvoor Visser Auto-Electra het materiaal dient te gebruiken en/of verwerken. Tevens garandeert de wederpartij dat het door haar aangeleverde materiaal door
Visser Auto-Electra mag worden verwerkt en vrij is van beslagen en niet belast wordt door industriële-, intellectuele- en auteursrechten. De eventuele gevolgen van het niet nakomen van deze verplichtingen komen voor rekening en risico van de wederpartij.


Prijzen & betaling


32. Alle prijzen zijn bindend en exclusief de daarover verschuldigde omzetbelasting en/of andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

33. Indien in het tijdvak gelegen tussen de datum van de offerte en/of aanbieding en die van de levering van het materiaal (zoals omschreven in artikel 64 en verder van deze algemene voorwaarden) de kostprijs van het materiaal een verhoging ondergaat is Visser Auto-Electra gerechtigd deze kostprijsverhoging bij haar wederpartij in rekening te brengen.

34. Partijen maken onderling aanvullende afspraken terzake de verzend-, vervoers- en verpakkingskosten. Indien partijen hierover niets zijn overeengekomen dan heeft Visser Auto-Electra het recht om de in dit artikel opgesomde kosten bij de wederpartij in rekening te brengen.

35. Facturen dienen binnen dertig (30) dagen na factuurdatum zonder verrekening of andere inhouding aan Visser Auto-Electra te worden voldaan.

36. Indien de wederpartij haar betalingsverplichting(en) jegens Visser Auto-Electra niet nakomt dan verbeurt de wederpartij een contractuele boete ten bedrage van 15% van het openstaande factuurbedrag met een minimum van 40 euro, onverminderd de verschuldigde wettelijke rente. Een wederpartij die niet handelt uit hoofde van zijn bedrijf en/of beroep verbeurt een contractuele boete ten bedrage van Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, onverminderd de verschuldigde wettelijke handelsrente conform artikel 6:119 BW.

37. Indien de wederpartij na aanmaning ingebreke blijft het openstaande bedrag aan Visser Auto-Electra te voldoen is laatstgenoemde gerechtigd om haar werkzaamheden op te schorten totdat de wederpartij het volledige bedrag, inclusief rente-en incassokosten, aan Visser Auto-Electra heeft voldaan.

38. Van de inkomende betalingen worden eerst de verschuldigde rente- en incassokosten voldaan. Van het alsdan resterende bedrag zullen de oudst openstaande facturen worden voldaan.

39. Visser Auto-Electra is bevoegd om alvorens een aanvang te maken met de werkzaamheden een voorschot te bedingen. De hoogte van dit voorschot wordt door Visser Auto-Electra met in achtneming van de redelijkheid bepaald.

40. Indien de wederpartij de openstaande bedragen niet voldoet als gevolg van faillissement, surcéance van betaling, wet schuldsanering natuurlijke personen, onder bewindstelling, curatele, overlijden, beslaglegging op (een gedeelte van) haar goederen of liquidatie van haar onderneming is de vordering direct opeisbaar, onverminderd het recht van Visser Auto-Electra om de meerdere schade op de wederpartij te verhalen.

41. De wederpartij is niet gerechtigd tot verrekening van het door haar aan Visser AutoElectra verschuldigde.

42. Indien Visser Auto-Electra voor de uitvoering van de overeenkomst bedragen aan derden dient te voldoen worden deze bedragen doorberekend aan de wederpartij. Visser Auto-Electra zal de overeenkomst pas uitvoeren zodra voornoemde bedragen door de wederpartij aan Visser Auto-Electra zijn voldaan.

43. Visser Auto-Electra behoudt zich het recht voor om afgifte van alle bescheiden en materialen, welke zij namens de wederpartij ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst heeft ontvangen, op te schorten tot het moment dat alle openstaande bedragen (inclusief rente en incassokosten) aan Visser Auto-Electra zijn voldaan. Indien er door Visser Auto-Electra reeds werkzaamheden zijn verricht kunnen in geval van opschorting de reeds uitgevoerde werkzaamheden afzonderlijk bij de wederpartij in rekening worden gebracht.

44. Eventueel door Visser Auto-Electra ingeschakelde derden of personeelsleden zijn niet bevoegd om betalingen in ontvangst te nemen.


Aansprakelijkheid


45. De aansprakelijkheid van Visser Auto-Electra is behoudens opzet of grove schuld van Visser Auto-Electra of haar leidinggevende ondergeschikten, beperkt tot het bedrag wat Visser Auto-Electra in de zes (6) maanden voorafgaande aan de toerekenbare tekortkoming bij haar  wederpartij in rekening heeft gebracht. Indien de aansprakelijkheid een serie van toerekenbare tekortkomingen omvat dan geldt deze serie als één (1) toerekenbare tekortkoming.

46. De aansprakelijkheid van Visser Auto-Electra heeft slechts betrekking op directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

- de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze algemene voorwaarden;

- de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Visser Auto-Electra aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan Visser Auto-Electra toegerekend kunnen worden;

- redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

47. Visser Auto-Electra is niet aansprakelijk voor bedrijfs- en/of andere gevolgschade en/of gederfde winst en/of gemiste besparingen en/of schade door bedrijfsstagnatie welke is ontstaan als gevolg van de door Visser Auto-Electra gegeven adviezen en/of verrichte werkzaamheden en/of door Visser Auto-Electra geleverd materiaal.

48. Visser Auto-Electra is niet aansprakelijk voor de gevolgen van de overschrijding van de datum waarop de overeenkomst dient te zijn uitgevoerd. Bij overschrijding van een termijn dient de wederpartij Visser Auto-Electra derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Visser Auto-Electra dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.

49. Visser Auto-Electra is niet aansprakelijk, indien zij fouten maakt als gevolg van onjuiste en/of onvolledige informatie welke zij van de wederpartij heeft ontvangen. De wederpartij garandeert dat zij het door Visser Auto-Electra geleverde materiaal alleen gebruikt voor het in de overeenkomst vastgestelde doeleinde. Indien de wederpartij het geleverde materiaal gebruikt voor een toepassing anders dan het in de overeenkomst aangegeven doel dan komt de aansprakelijkheid van Visser AutoElectra te vervallen. In dat geval kan is Visser Auto-Electra niet aansprakelijk voor de eventuele daaruit voortvloeiende gevolgen.

50. Visser Auto-Electra maakt voor de uitvoering van de overeenkomst gebruik van derden. Visser Auto-Electra is niet aansprakelijk voor eventueel door deze derden gemaakte fouten en omissies.

51. Visser Auto-Electra voert de overeenkomst naar haar beste vermogen uit. Visser Auto-Electra kan echter nimmer garanderen dat het beoogde resultaat daadwerkelijk wordt behaald. Visser Auto-Electra kan niet gehouden worden een overeenkomst uit te voeren welke inbreuk maakt op een recht, wat in strijd is met een wettelijke plicht of met hetgeen volgens het ongeschreven recht in het maatschappelijk verkeer betaamt. In dit soort van gevallen is Visser Auto-Electra gerechtigd om de overeenkomst onmiddellijk te beëindigen zonder schadeplichtig te zijn jegens de wederpartij.

52. De wederpartij vrijwaart Visser Auto-Electra tegen alle aanspraken van derden, de kosten van rechtsbijstand daaronder inbegrepen, die voort kunnen vloeien uit de overeenkomst met Visser Auto-Electra, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld zijdens Visser Auto-Electra. Indien Visser Auto-Electra zich dient te verweren tegen een aansprakelijkheidsstelling zoals omschreven in dit artikel dan is de wederpartij gehouden om de daaruit voortvloeiende rechtsbijstand kosten aan Visser AutoElectra te vergoeden.

53. Indien de wederpartij in het kader van de uitvoering van de overeenkomst materiaal
aan Visser Auto-Electra ter beschikking stelt dan staat de wederpartij garant voor de deugdelijkheid en geschiktheid van dit materiaal. Indien een door de wederpartij ter beschikking gesteld materiaal, of onderdeel daarvan, niet geschikt en/of defect blijkt te zijn dan is Visser Auto-Electra niet aansprakelijk voor schade welke daaruit voortvloeit.

54. Visser Auto-Electra is voor een goede uitvoering van de overeenkomst mede afhankelijk van een goed functionerende internetverbinding alsmede goed functionerende hard- en software. Visser Auto-Electra is nimmer aansprakelijk voor schade welke voortvloeit indien voornoemde hard-en software en/of internetverbinding niet en/of niet voldoende functioneert.

55. De wederpartij garandeert dat op de door haar aan Visser Auto-Electra ter beschikking gestelde bescheiden, materiaal en overige content geen rechten van derden rusten. De wederpartij vrijwaart Visser Auto-Electra voor aanspraken met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom en/of octrooirechten en/of merkrechten en/of rechten met betrekking tot een merknaam en/of tekening- of modelrechten en/of auteursrechten en/of portretrechten en/of beeldmerken van derden op door de wederpartij verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.

56. De aansprakelijkheid van Visser Auto-Electra komt te vervallen indien de wederpartij de door Visser Auto-Electra geleverde materialen en/of vervaardigde materialen incorrect monteert en/of niet correct heeft onderhouden. De aansprakelijkheid van Visser Auto-Electra komt in ieder geval te vervallen indien het door haar geleverde materiaal een gebrek vertoont als gevolg van:


- onjuist of oneigenlijk gebruik van het geleverde materiaal;
- onoordeelkundig gebruik of montage;
- een wijziging aan het materiaal waarvoor Visser Auto-Electra vooraf geen
toestemming heeft gegeven;
- het gebruik van verkeerde of kwalitatief inferieure brandstof en/of
smeermiddelen+
- een toepassing anders dan die vooraf door de wederpartij aan Visser AutoElectra is aangegeven.


Reclames


57. Onverminderd in artikel 6:89 BW is bepaald vervalt een vordering tot schadevergoeding in ieder geval na één (1) jaar waarop de wederpartij zich bewust is geworden van de schade en van Visser Auto-Electra als (mogelijk) aansprakelijke partij.

58. Zichtbare schade aan materiaal dient binnen zeven (7) dagen na de leveringsdatum bij Visser Auto-Electra te worden gemeld. Indien de wederpartij na ommekomst van voornoemde zeven dagen melding maakt van zichtbare gebreken heeft hij zijn recht verwerkt en kan hij geen schadevergoeding meer eisen. Alsdan is het uitgangspunt dat Visser Auto-Electra heeft geleverd conform is overeengekomen.

59. Reclames dienen schriftelijk bij Visser Auto-Electra te worden ingediend door middel van een aangetekend schrijven. Reclames met betrekking tot de hoogte van het factuurbedrag dienen binnen zeven (7) dagen na factuurdatum te worden ingediend.


Overmacht


60. Als Visser Auto-Electra haar verplichtingen jegens een wederpartij niet, dan wel niet behoorlijk, kan nakomen als gevolg van overmacht, worden deze verplichtingen opgeschort gedurende de periode dat deze overmacht voortduurt.

61. Onder “overmacht” wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de Wet en jurisprudentie wordt geregeld, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Visser Auto-Electra geen invloed kan uitoefenen, maar waardoor Visser Auto-Electra niet in staat is haar verplichtingen jegens de wederpartij na te komen. Visser Auto-Electra is bijvoorbeeld niet in staat haar verplichtingen jegens de wederpartij na te komen, zoals bijvoorbeeld maar niet beperkt als er sprake is van stagnatie in haar onderneming of de onderneming(en) die Visser Auto-Electra inschakelt voor de uitvoering van de overeenkomst, natuurrampen, pandemieën, technische storingen, stakingen etc.


Geheimhouding


62. Visser Auto-Electra en haar wederpartij verplichten zich jegens elkaar tot absolute geheimhouding jegens anderen, welke geen onderdeel uitmaken van de overeenkomst tussen Visser Auto-Electra en haar wederpartij. Deze geheimhouding komt zijdens Visser Auto-Electra te vervallen indien zij met de wederpartij tot de conclusie komt dat er een derde bij de uitvoering van de overeenkomst wordt betrokken.

63. Het is de wederpartij niet toegestaan om de door Visser Auto-Electra in het kader van de overeenkomst gebruikte modellen, adviezen, voorbeelden enz. zonder voorafgaande toestemming van Visser Auto-Electra aan derden te verstrekken. Indien dat toch gebeurt, dan verbeurt de wederpartij jegens Visser Auto-Electra een direct opeisbare en niet voor korting of verrekening vatbare boete van 7.500 euro, onverminderd het recht van Visser Auto-Electra om de meerdere schade op de wederpartij te verhalen.


Op- en levertermijnen


64. De door Visser Auto-Electra opgegeven levertermijnen zijn slechts een indicatie. De levertermijn is gebaseerd op feiten en omstandigheden zoals bekend waren tijdens het aangaan van de overeenkomst. Visser Auto-Electra is niet aansprakelijk indien de levertermijn wordt overschreden en/of geeft de wederpartij niet het recht de overeenkomst te ontbinden, mits de oorzaak daarvan is gelegen in opzet en/of grove schuld zijdens Visser Auto-Electra.

65. Visser Auto-Electra zal de wederpartij na het gereed komen van de overeengekomen werkzaamheden informeren dat deze werkzaamheden daadwerkelijk zijn uitgevoerd. In het geval dat de wederpartij alvorens de mededeling, zoals omschreven in de eerste zin van deze bepaling, de uitgevoerde werkzaamheden en/of geleverde materiaal geheel dan wel gedeeltelijk in gebruik neemt wordt de (op-)levering geacht te hebben plaats gevonden.

66. Het risico van verlies en/of diefstal en/of beschadiging van het door Visser AutoElectra geleverde en/of gerepareerde en/of gereviseerde materiaal gaat op de wederpartij over op het moment waarop Visser Auto-Electra het materiaal feitelijk in de macht van de wederpartij of een door de wederpartij aangewezen derde heeft gebracht.

67. De levering van het materiaal geschiedt in beginsel op de werkplaats van Visser Auto-Electra, tenzij partijen onderling anders overeen zijn gekomen.

68. Indien de wederpartij de levering van materiaal niet op het overeengekomen tijdstip afneemt en/of weigert kan Visser Auto-Electra het materiaal voor rekening en risico van de wederpartij in bewaring stellen. De wederpartij aanvaardt in dat geval het risico dat er lwaliteitsvermindering kan optreden. De eventuele gevolgen van kwaliteitsvermindering zijn voor rekening en risico van de wederpartij. Visser AutoElectra is gerechtigd om alle kosten terzake de opslag van het materiaal bij de wederpartij in rekening te brengen, de kosten van verzekering en vervoer daaronder inbegrepen. Het bepaalde in dit artikel geldt eveneens indien de levering van materiaal als gevolg van een aan de wederpartij toe te rekenen omstandigheid wordt verlaat. Gedurende de bewaring kan de wederpartij zijn verzuim slechts zuiveren door de in bewaring gestelde materialen te aanvaarden en de aan de bewaring verbonden kosten aan Visser Auto-Electra te vergoeden.


Intellectuele Eigendom


69. Visser Auto-Electra behoudt zich, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, alle rechten van intellectuele eigendom voor, één en ander in de ruimste zin van het woord. Het intellectuele eigendomsrecht omvat in ieder geval alle verstrekte ontwerpen, proto-typen, berekeningen en afbeeldingen welke Visser Auto-Electra in het kader van de overeenkomst aan de wederpartij verstrekt.

70. De ontwerpen en de overige in het kader van de overeenkomst ter beschikking gestelde materiaal mogen door de wederpartij niet worden vermenigvuldigd en/of aan derden ter beschikking worden gesteld, tenzij Visser Auto-Electra hier uitdrukkelijk toestemming voor heeft gegeven. De wederpartij is verplicht om een eventuele schending van het in deze bepaling per ommegaande aan Visser AutoElectra te melden.

71. Het is de wederpartij, behoudens uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Visser Auto-Electra, niet toegestaan om een door Visser Auto-Electra bedacht ontwerp en/of proto-type en/of berekening door derden te laten vervaardigen.

72. Indien dat de wederpartij haar verplichtingen uit hoofde van deze bepaling niet nakomt, dan verbeurt de wederpartij jegens Visser Auto-Electra een direct opeisbare en niet voor korting of verrekening vatbare boete van 10.000 euro, onverminderd het recht van Visser Auto-Electra om de meerdere schade op de wederpartij te verhalen.

 

Eigendomsvoorbehoud

 

73. Visser Auto-Electra behoudt zich de eigendom voor van alle door haar in het kader van de overeenkomst geleverde en nog te leveren materiaal totdat de koopprijs volledig is voldaan.

74. Zolang de eigendom van het geleverde materiaal nog niet (volledig) op de wederpartij is overgegaan, is het de wederpartij niet toegestaan het materiaal over te dragen aan derden, te verpanden of in gebruik af te staan.

75. De wederpartij dient het eigendom van Visser Auto-Electra zorgvuldig als herkenbare eigendom van Visser Auto-Electra te bewaren.

76. De wederpartij is verplicht om Visser Auto-Electra te informeren indien haar eigendom wordt geclaimd door een derde.

77. De wederpartij is verplicht om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende materiaal te verzekeren tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal. De wederpartij is verplicht om een afschrift van de polis(sen) aan Visser Auto-Electra ter beschikking te stellen.

78. De wederpartij verleent Visser Auto-Electra te allen tijde toegang tot de ruimte(n) waar het materiaal wat onder eigendomsvoorbehoud is geleverd ligt opgeslagen.


Forumkeuze & Toepasselijk recht


79. Op de overeenkomsten tussen Visser Auto-Electra en de wederpartij is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

80. Eventuele geschillen tussen Visser Auto-Electra en haar wederpartijen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in het arrondissement Oost-Brabant, tenzij Visser Auto-Electra er om haar moverende reden voor kiest het geschil aan een andere rechter voor te leggen.


Slotbepaling


81. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Visser Auto-Electra en de wederpartij in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.